กิจกรรมเดือน ตุลาคม

๑ ตค.                  ASTV-3 รายการ พลังชีวิต ออกอากาศเวลา ๑๕.๐๐ น.
๖ ตค.                  เวลา ๑๐.๓๐ น. ลูกๆ สวดมนต์ให้พรหลวงแม่ (วันเกิด)
                                   ๑๓.๐๐ น. บายศรีสู่ขวัญ
๖ - ๙ ตค.           นศ.จากวิทยาลัยราชสุดา ๘๕ คน มา อบรมและปฏิบัติธรรมที่วัตร
๙ ตค.                 เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงแม่ร่วมอภิปราย เรื่อง "ธรรมาภิบาลในพุทธศาสนา"
                          คณะสังคมศาสตร์    ม.มหิดล ศาลายา
๑๖ ตค               เวลา ๑๘.๐๐ น. บรรยายเรื่องความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุที่กบิลพัสดุ์ ที่บ้านอารี
๑๙-๒๐ ตค.      กลุ่มชาวนครศรีธรรมราช  ๕๑ คนมาขอพักค้างคืน
๒๖ ตค.             พิธีออกพรรษา

และทุกวันอาทิตย์ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายกองทาน เวลา ๑๐.๐๐ น.  และในช่วงบ่ายโมงตรง
ร่วมสนทนาธรรมกับหลวงแม่ หลังจากนั้น ๑๔.๐๐ น. ทางวัตรจัดชั้นเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สอดแทรกธรรมะ หากท่านใดสนใจสามารถพาบุตรหลานเข้าร่วมได้นะคะ