พระภิกษุสันดานกา

ไม่ทราบว่า พี่ๆ น้องๆ ชาววัตรได้ยินข่าว "ภิกษุสันดานกา" บ้างหรือไม่คะ ที่ทางสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ถอดถอนรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม และงดจัดแสดงผลงานภาพดังกล่าว โดยผศ. ญาณวิทย์ กุญแจทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล การประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ โดยมีเจ้าของผลงาน “ภิกษุสันดานกา” ร่วมประชุมด้วยว่า มติในที่ประชุมได้ให้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปขอความคิดเห็นจากพระผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน อาทิ สมเด็จเกี่ยว, มหาเถรสมาคม, สำนักพระพุทธศาสนา, พระพยอม กัลยาโณ, พระธรรมปิฎก, หลวงปู่พุทธอิสระ และ นายเสถียรพงศ์ วรรณปก ราชบัณฑิต เป็นต้น ต่อจากนั้น จะมาดูว่าแต่ละท่านมีทัศนคติไปทิศทางใด ซึ่งจะสรุปให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน (จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๐)

หากท่านใดสนใจ ลองมาฟังความเห็นของหลวงแม่กันดีไหมคะ

 

พระภิกษุสันดานกา
ธัมมนันทา


การประท้วงในเรื่องอะไรก็ตาม เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์เรื่องนั้นอย่างได้ผลดีเป็นเยี่ยม คนไทยส่วนมากไม่รู้เรื่องภิกษุสันดานกาจนกระทั่งมีการประท้วงภาพศิลปะที่ได้รับรางวัลเมื่อเร็วๆนี้

ลูกศิษย์ที่วัตรก็พูดกันถึงเรื่องนี้  เราอยู่ที่วัตรก็ไม่มีโอกาสได้เห็นภาพเขียนที่ว่า  เพราะเป็นข่าวในการประท้วงเราก็เลยได้เห็นภาพศิลปะที่ว่านี้ด้วย

ความจริงแล้วพระภิกษุสันดานกาเป็นข้อมูลที่เราจะหาอ่านได้ในพระไตรปิฎก เพราะเป็นพุทธภาษิต  ความจริงเป็นวิธีการที่อธิบายพระภิกษุที่เข้ามาเบียดบังพระศาสนาโดยอธิบายลักษณะไว้ ๑๐ ประการ ดังนี้
 ๑. กา เป็นสัตว์ทำลายความดี              ๒. กา เป็นสัตว์คะนอง
 ๓. กา เป็นสัตว์ทะเยอทะยาน              ๔. กา เป็นสัตว์กินจุ
 ๕. กา เป็นสัตว์หยาบคาย                    ๖. กา เป็นสัตว์ไม่กรุณาปรานี
 ๗. กา เป็นสัตว์ต่ำช้า                          ๘. กา เป็นสัตว์ร้องเสียงอึง
 ๙. กา เป็นสัตว์ปล่อยสติ                   ๑๐. กา เป็นสัตว์สะสมของกิน

ภาพวาดพระภิกษุสันดานกาเป็นเพียงการสะท้อนลักษณะของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าว่าไว้นี้ออกมาเป็นภาพให้เห็นได้รับรู้ได้ด้วยประสาททางตา  ทำให้ชาวพุทธเข้าใจ เพื่อจะได้ระมัดระวังพระศาสนาไม่ให้พระภิกษุสันดานกาหลอกลวงเอาได้

ที่จริงเป็นการสื่อที่ดี  เพื่อเตือนสติทั้งพระและทั้งฆราวาส  มิให้พระภิกษุหลงไปดำเนินชีวิตเช่นนั้น ขณะเดียวกันก็เตือนสติฆราวาสให้เกิดปัญญาสามารถเลือกสรรสนับสนุนพระภิกษุในการที่ถูกที่ควร

ก็เป็นเรื่องน่าโมทนา ที่ผู้เขียนได้ศึกษารายละเอียดในคำสอนแล้วถ่ายถอดออกมาเป็นภาพสื่อให้ชาวบ้านเข้าใจได้
สิ่งที่พระสงฆ์และชาวพุทธพึงระวัง คืออย่าทำตนเป็นภิกษุสันดานกาเสียเอง
ก็จะช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้ได้อย่างแท้จริง