พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า
 
.............พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนไทยนัก แต่ถ้าพูดถึงพระกริ่งที่เรานิยม นำมาแช่น้ำเสกเป็นยา เราจะร้อยอ๋อ ! ภาษาอังกฤษเรียกง่าย ๆ ว่า Meadicine Buddha คือ พระพุทธเจ้าหมอยา พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เริ่มคุ้นตากันมากขึ้นในศิลปะแบบธิเบต พระวรกายสีฟ้า พระรัศมีสีฟ้า ปางที่พบเห็นกันมากที่สุดคือ ปางขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางอยู่ บนพระเพลา มีหม้อน้ำมนต์วางอยู่ในพระหัตถ์ เสมอ พระหัตถ์ขวาวางหงาย ปลายนิ้วหัวแม่โป้งจรดกับปลายนิ้วนาง คล้ายท่าดีดน้ำมนต์ ในคัมภีร์พุทธศาสนามหายาน พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาดตเจ้า จะก้าวถึงปณิธานของพระองค์ท่าน ๑๖ ข้อ

.............พระสูตรเล่มนี้ ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ได้แปลเป็นไทยไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน อีกเล่มหนึ่งเรียกว่า บุญกุศลจาก พระไภษัชยคุรุฯพุทธเจ้า กล่าวถึงปณิธานของ พระองค์ท่าน ๘ ข้อ สำหรับเล่มนี้เข้าใจว่ายังไม่มีการแปลเป็นไทย

.............สำหรับปณิธานที่สำคัญ ก็คือ เมื่อพระองค์ได้บรรลุพระโพธิญาณแล้ว ขอให้โลกธาตุของพระองค์ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหากท่องบ่นพระนามท่านด้วยความศรัทธาก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงด้วยบารมีของพระองค์
ท่านที่ตั้งปณิธานไว้เช่นนั้น

.............พระคาถาที่สวดถึงพระองค์ท่านเพื่อขอรับบารมีให้ท่านได้คุ้มครองเยียวยา ปรากฏอยู่ในหน้าที่ ๒๒ (ฉบับภาษาไทยแปลโดยอาจารย์ฉัตรสุมาลย์) มีเนื้อหา เป็นภาษาสันสกฤตดังนี้

นโม ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาราชัยยะ ตถาคตยะ
อรหเต สัมมาสัมพุทธายะ ตัตถยะธะ โอม
ไภษัชเย ไภษัชเย ไภษัชยา สมุทคเต สวาหะ

.............สำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย สามารถสวดคาถานี้ระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ ก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้

.............รากเหง้าของโรคภัยไข้เจ็บที่แท้จริงคือ อวิชชา พระองค์ท่านจึงตั้งปณิธานที่จะช่วยสรรพสัตว์ไถ่ถอนรากเหง้าแห่งอวิชชาที่ผูกพันให้เราทั้งหลายติดกับอยู่ในสังสารวัฏ

.............โครงการใหม่ล่าสุดของเราที่วัตร คือการสร้างพระไภษัชยคุรุฯพุทธเจ้า หน้าตัก ๑๐๘ นิ้วฟุต กลางสวนสมใจนึก ด้านหลังวัตร เพื่อช่วยขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากอันเกิดจากความป่วยไข้ของพี่น้องทั้งหลาย

.............เมื่อพระพุทธรูปเสร็จ หลวงแม่จะทำพิธีอัญเชิญบารมีของพระองค์ท่าน เพื่อโปรดสรรพสัตว์ตามปฏิธาน ที่ท่านได้ประกาศไว้ ทุกวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. คนไข้ทุกคนที่จะเข้าร่วมพิธี จะต้องรักษาศิล ๘ และรักษามังสวิรัติมาแล้วอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนที่จะมาเข้าร่วมพิธีขอบารมีจากพระองค์ท่าน

.............ในขณะที่เราเตรียมการอยู่นี้ ทุกเย็นวันพระทั้ง ๘ และ ๑๕ ค่ำ หลังทำวัตรเย็น สมาชิกในวัตรพากันสวดคาถาบูชาพระองค์ท่าน ๑๐๘ จบ สมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมอาจจะมานอนค้างที่วัตรได้ในวันพระ ขอให้ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ประชาสัมพันธ์ของวัตร โทร ๐๓๕ - ๒๕๘๒๗๐
 
 
 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน  อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม  73000
โทร.(034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E - mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003  Thaibhikkhunis All right reserved.