โครงการพัฒนาจิตเข้มข้น เพื่อคนทีงานอาสาสมัคร ด่วนจำนวนจำกัด
..............โครงการอบรมสตรีชาวพุทธ ครั้งที่ ๔
..............๑๘ ก.ค.-๒๓ ต.ค. ๒๕๔๘
 
.............กิจกรรมของวัตรทรงธรรมกัลยาณีในช่วงที่ผ่านมา นอกจากจะมีการอบรมระยะสั้นสำหรับคนทำงานในโครงการ “พุทธสาวิกา” ช่วงละ ๓ วัน ติดต่อกันมาเข้าปีที่ ๑๓ แล้ว เรายังได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพระพุทธศาสนาและพระวินัยในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษาให้แก่ภิกษุณี สามเณรี แม่ชี และฆราวาสจากนานาชาติ
.............ในปีนี้ก็เช่นกัน จะมีโครงการอบรมสตรีชาวพุทธครั้งที่ ๔ ขึ้น ในช่วงเข้าพรรษาเช่นเคย แต่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม หรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า Engaged Buddhism ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตรงกับเรื่องการทำงานโพธิสัตต์ที่วัตรฯ เราถือปฏิบัติอยู่ .............
.............ในโครงการดังนี้จะเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะทำให้กลุ่มสตรีผู้เข้า รับการอบรมได้เข้าใจถึงการประสานความสัมพันธ์ในงานเพื่อสังคมเข้ากับการพัฒนาจิตวิญญาณไปพร้อมๆ กัน โดยตั้งเป้าไว้ที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมจากองค์กรเครือข่ายที่เคยทำงานร่วมกับทางวัตรฯ มาในหลายๆ กิจกรรม
.............หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรม ๓ เดือนซึ่งจะเป็นการเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนสังฆะ เพื่อปรับฐานทางด้านจิตใจ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาจิต พร้อมๆ ไปกับการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นประวัต วัฒนธรรม ปรัชญา และการเรียนรู้รูปแบบของการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงการฝึกกิจกรรมละลายอัตตาในหลากหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อให้อาสาสมัครได้นำไปใช้ในชีวิตการทำงานเพื่อสร้างความสุข ความสงบ และสันติให้เกิดขึ้นในใจ
.............สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร.๐-๓๔๓๕-๘๒๗๐ หรือส่งจดหมายใบสมัครมาที่สามเณรีธัมมธารี วัตรทรงธรรมกัลยาณี ๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ dhammananda99@hotmail.com


 
 
 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน  อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม  73000
โทร.(034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E - mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003  Thaibhikkhunis All right reserved.