หนังสือตากใบวิปโยค ข้อเท็จจริงเพื่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นใจ 3 จังหวัดภาคใต้
 
.......หัวเรื่อง ดุซงญอ 2491 ถึงตากใบวิปโยค
.......ผู้เขียน : ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์
.......สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
..............56 ปีที่หลวงย่า ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ เข้าไปในพื้นที 3 จังหวัดภาคใต้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่เข้าใจกันระหว่างรัฐกับประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งหลวงแม่ธัมมนันทา ได้รวบรวมต้นฉบับบันทึกดุซงญอ ส่งสำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อตีแผ่เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งหลวงย่าได้นำเสนอความจริง สาเหตุหลักของความไม่เข้าใจกัน ศึกษาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี
..............“หวังให้ช่วยกันเผยแพร่ความจริงให้สังคมส่วนใหญ่รับรู้ถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นที่ดุซงญอในปี 2491 ทำไมไม่คิดว่าข้าราชการที่ไปทำงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้คือวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาอิสลาม เพราะทุกอย่างเกิดจากความไม่เข้าใจกัน ความเข้าใจที่ถูกต้องเริ่มจากการสนใจซึ่งกันและกัน ใช้สันติวิธี ซึ่งเรื่องที่หลวงย่าเล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้ช่วยได้มาก”
..............นับเป็นหนังสืออ่านสนุก และได้สาระความรู้ที่จะทำความเข้าใจกับปัญหาไฟใต้ที่คนไทยทุกคนควรทำความเข้าใจเพื่อไว้เป็นบทเรียนที่จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุขและมีเมตตาธรรมกันมากขึ้น

 
 
 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน  อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม  73000
โทร.(034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E - mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003  Thaibhikkhunis All right reserved.