ข่าวการเสวนาการบวชภิกษุณีในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546 ณ อาคารรัฐสภา 2
โดยคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา


สว. ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช เป็นประธานในการเสวนา

ท่านเมตตานันโท ผู้ให้การสนับสนุนการบวช ให้ข้อมูลเรื่องการบวชภิกษุณีจากการค้นคว้าในพระไตรปิฎก

นักวิชาการในแวดวงสตรี ร่วมการเสวนากันอย่างคับคั่ง

ภิกษุณีธัมมนันทา ร่วมการเสวนา

พระภิกษุสงฆ์ให้ความสนใจร่วมการเสวนาจำนวนมาก

Backสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com