สว.หญิงดันบวชภิกษุณีด่าพระที่ขวางยับเยิน

      คณะอนุกรรมาธิการสตรี วุฒิสภา หนุนบวชภิกษุณีในประเทศไท
          รายงานการศึกษาชี้ชัดไม่มีข้อห้ามทางพระธรรมวินัยพระภิกษุสงฆ์สามารถบวชภิกษุณีได้ไม่ยุ่งยากตามที่คณะสงฆ์อ้าง “ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช” แฉผู้หญิงที่จะมาบวชไม่ใช่เพราะอกหัก หรือสามีมีเมียน้อย แต่ต้องการบรรลุธรรมเหมือนกับผู้ชาย ที่มีจำนวนไม่น้อยบวชเพราะจน บวชเพราะแก้บน ไม่ควรปิดกั้น เตรียมเสนอแก้ พ...สงฆ์ ให้บรรจุคำว่าภิกษุณีเพื่อรับรองสิทธิ เผยมี 2 แห่งที่พร้อมบวชภิกษุณีแล้ว
           รายงานการศึกษาอนุกรรมาธิการสตรี วุฒิสภา หนุนบวชภิกษุณีในไทย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7.. ที่ห้องประชุม 113 อาคารรัฐสภา 2 นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ประธานคณะอนุกรรมาธิการสตรี วุฒิสภา เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อสรุปรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการบวชภิกษุณีในประเทศไทยว่า อนุกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาการบวชภิกษุณี ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 .. ถึงวันที่ 15 .. 2545 รวม 6 เดือน โดยได้เชิญตัวแทนคณะสงฆ์ พระภิกษุ นักวิชาการ องค์กรพระพุทธศาสนาองค์กรผู้หญิง กว่า 20 คน ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาร่วมแสดงความคิดเห็น พบว่าไม่มีข้อห้ามทางพระธรรมวินัยข้อใดห้ามไม่ให้มีการบวชภิกษุณี โดยพระที่เห็นด้วยที่จะให้มีการบวชภิกษุณีส่วนใหญ่เป็นพระที่ไม่หวังยศถาบรรดาศักดิ์ ส่วนที่ไม่เห็นด้วยหวังจะได้เป็นเจ้าคุณ
             นางระเบียบรัตน์กล่าวว่า การศึกษาแบ่งเป็น 5 บทประกอบด้วย 1. สภาพปัญหาและความเป็นมาของภิกษุณี 2. ประวัติการสืบสายและการเกิดของภิกษุณีในประเทศไทย 3. ทรรศนะความเห็นของบุคคลที่กรรมาธิการเชิญมา 4. ความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ในการบวชภิกษุณีและ 5. ทางออก โดยเนื้อหาสำคัญคือพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีได้และไม่มีข้อห้ามใดที่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงบวช เพราะในหลักฐานที่ปรากฏในภิกษุณีขันธกะ พระวินัยปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระบุว่า “ภิกษุณีทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี” ดังนั้น ข้ออ้างที่ว่าเมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์แล้วจะบวชภิกษุณีอีกไม่ได้จึงไม่ถูกต้อง ทั้งยังไม่มีข้อใดห้ามภิกษุบวชผู้หญิงเป็นภิกษุณี ขณะที่คำสั่งของสมเด็จพระสังฆราช ปี พ.. 2471 ที่มหาเถรสมาคมปัจจุบันนมาเป็นข้ออ้างห้ามไม่ให้พระภิกษุบวชผู้หญิงเป็นภิกษุณีนั้นเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำสอนของพระพุทธเจ้าพบว่าทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีได้โดยภิกษุสงฆ์ หมายความว่า พระภิกษุสามารถบวชภิกษุณีได้ ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากอย่างที่ยกมากล่าวอ้าง
                ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวต่อว่า สำหรับข้ออ้างที่คณะสงฆ์ระบุว่า การสืบสายภิกษุณีสงฆ์สูญสิ้นไปแล้วไม่เป็นความจริง เพราะไม่เคยมีภิกษุณีในประเทศไทยเคยมีความพยายามของผู้หญิงที่จะบวชแต่ถูกปิดกั้นจากคณะสงฆ์และรัฐ และตามหลักฐานยังพบว่าภิกษุณีที่ศรีลังกาและจีน ล้วนสืบสายพระศาสนาไปจากประเทศไทยทั้งสิ้น ขณะที่ข้ออ้างว่าการบวชภิกษุณีต้องบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายคือบวชโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายหนึ่งและภิกษุณีอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การบวชภิกษุณีสงฆ์เป็นสังฆกรรมครั้งเดียวที่ทำโดยภิกษุสงฆ์ ส่วนที่คณะสงฆ์ยกเอาครุธรรม 8 ขึ้นอ้างว่าเป็นกลไกที่พระพุทธเจ้าต้องการจำกัดสิทธิของภิกษุณี ถือว่าเป็นการจ้วงจาบพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าต้องการให้ผู้หญิงบวชพร้อมกับทรงรับรองว่าผู้หญิงมีความสามารถและศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ทัดเทียมผู้ชาย
                 นางระเบียบรัตน์กล่าวว่า ที่ผ่านมาพระพุทธศาสนาขับเคลื่อนขาเดียว คือพระภิกษุ แต่วันนี้กำลังมีขาใหม่เกิดขึ้น คือภิกษุณี ตนไม่ได้ท้าทายคณะสงฆ์ แต่ให้สิ่งที่ถูกต้องแก่สังคม ต้องพิจารณาเปิดใจรับฟังด้วยเหตุผล ผู้หญิงไม่ต้องการความรุนแรง ตนเชื่อมั่นในพระผู้ใหญ่ที่มีเมตตาแต่ไม่ชอบพระที่ออกมาเคลื่อนไหว ผู้หญิงถูกกดและกีดกันมานานไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ศาสนา พระบางรูปบอกว่าอย่าเอารัฐธรรมนูญ หรือสิทธิสตรีมาใช้กับศาสนาตนอยากถามว่าทำไมพระต้องทำตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ พระชอบอ้างว่าผู้หญิงต้องการบวชเพราะอกหัก เพราะสามีมีเมียน้อย แต่พระไทยก็มีจำนวนมากที่มาบวชเพราะจน บวชเพราะต้องการมาเรียน และบวชแก้บน สาเหตุที่พระไม่ต้องการให้ผู้หญิงมาบวชภิกษุณี เพราะกลัวคนจะศรัทธา กลัวผู้หญิงจะเป็นเจ้าอาวาสแล้วชิงศรัทธาไปจากพระผู้ชายมากกว่า เพราะผู้หญิงมีความอุตสาหะกว่าผู้ชาย และผู้หญิงก็ต้องการบรรลุธรรม ถ้าประเทศไทยบวชภิกษุณีได้ ต่างชาติจะยอมรับว่ามีอารยธรรม และขณะนี้มีสถานที่พร้อมที่จะบวชภิกษุณีแล้ว คือวัตรทรงธรรมกัลยาณี ของหลวงแม่สามเณรีธัมมนันทา จ.นครปฐม และวัดสุนีย์ศรัทธาธรรม จ.ฉะเชิงเทรา
                  ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ในวันที่ 15..นี้ ตนจะนำเสนอรายงานต่อนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการสตรีและผู้สูงอายุ วุฒิสภาและจะส่งรายงานถึงมหาเถรสมาคม องค์พระพุทธศาสนาทั้งหมด องค์กรสตรี และจะเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นตลอดจนออกไปทำความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องขึ้นในสังคม รวมทั้งจะเสนอแก้ พ...คณะสงฆ์ ให้มีการบรรจุคำว่าภิกษุณีเพื่อให้มีการรับรองสิทธิด้วย นอกจากนั้น ตนได้เรียนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับปากว่าจะนำผลการศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรฯ จะขอให้ผู้หญิงและฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาด้วย


จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันที่ 8.. 46


Backสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com