หน้า 3
          แต่มีชาวพุทธซักกี่คนในประเทศเราที่เข้าใจว่าพุทธะหมายความว่าอย่างไร ที่เราสวดว่า “พุทธังสะระณังคัจฉามิ” พุทธะนี่หมายความว่าอย่างไร พุทธะ หมายถึงความรู้ตัว ความแจ้ง ความรู้แจ้ง ความตื่น หลายคนนึกว่าพุทธะหมายถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกับเรา เคยเดินดินอยู่ที่ปัจจุบันเป็นประเทศอินเดีย เกิดที่ดินแดนที่เรียกว่าลุมพินี พระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์คนนั้นหรือที่จะช่วยเป็นสรณะให้เราพ้นทุกข์ได้ ไม่น่าจะใช้ เพราะว่าพระองค์เองเพราะว่าทรงมีสังขารเป็นมนุษย์ สังขารก็เสื่อโทรมไปตามหลักไตรลักษณ์นั่นก็คือเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนันตา แม้ท้ายที่สุดสังขารของตนเองก็ไม่ที่จะยืนหยัดอยู่ได้ เมื่อครบ 80 พรรษา ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ถ้าอย่างนั้นพุทธะจะหมายถึงพระพุทธรูปกระมัง พระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชานั้นไม่ว่าจะเป็นโลหะ ไม่ว่าจะเป็นไม้แกะสลัก ไม่ว่าจะเป็นหินแกะสลัก ไม่ว่าจะเป็นหยกแกะสลักเช่น พระแก้วมรกตของเรานี่เป็นหยกแกะสลัก พระพุทธรูปทั้งหลายที่เป็นวัตถุแท้ที่จริงแล้วเป็นเครื่องบ่งชี้ เตือนสติเราให้เราระลึกถึงอะไรบางอย่างที่ไปพ้นจากวัตถุธรรม

         พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์ ก็เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ให้เรานึกถึง ระลึกถึงธรรมะวิเศษอันทำให้พระองค์ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นพุทธะที่แท้จริง ที่จะช่วยให้เราเป็นสรณะให้เราพ้นทุกข์ได้นั้นไม่ใช้พระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์เดินดิน ไม่ใช่พระพุทธรูปที่เป็นวัตถุสิ่งของ แต่เป็นคุณวิเศษ เป็นคุณสมบัติพิเศษในจิตใจที่จะทำให้เรารู้แจ้งเราเชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะมื่อพระชนม์มายุได้ 35 พรรษา เมื่อพระชนม์ได้ 35 พรรษานั้นได้ตรัสรู้ธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเชื่อต่อไปด้วยว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นเป็นจริงทำให้พระพุทธองค์รู้แจ้ง แทงตลอด ละวางความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง เราเชื่อต่อไปด้วยว่า พุทธะความรู้แจ้งนั้น ความตื่นของพระพุทธะองค์นั้นแม้แต่เราซึ่งปฎิบัติตามพระองค์ก็สามารถจะเข้าถึงได้

     และข้อสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้วางวิธีการเข้าถึงเอาไว้ปรากฎอยู่ในมรรคมีองค์ 8 ว่าถ้าหากว่าดำเนินรอยตามนี้ เราทุกๆคนก็สามารถจะบรรลุธรรม หลุดพ้นจากการร้อยรัดเกี่ยวเกาะจากความทุกข์ได้เช่นกัน

 

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  [email protected]