หน้า 4
       เราจึงต้องทำความเข้าใจต่อไปว่าพระพุทธเจ้าที่จะเป็นสรณะให้กับเราจริงๆไม่น่าจะหมายถึงมนุษย์เดินดินที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นเราจะทิ้งไปเลยหรือ ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาส่วนนี้เราจะไม่สนใจพุทธประวัติ ไม่ใช่อย่างนั้น เราทำความเข้าใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อบรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนที่มีพระชนม์ได้35พรรษานั้น เราเชื่อ เราศรัทธาในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุธรรมได้เข้าถึงพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็คือความรู้ที่แจ้งด้วยตัวของพระองค์เองสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์อันเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ เราเชื่อตรงนั้น แต่ลำพังความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงสัจธรรมอันเป็นปรมัตถ์ ลำพังเพียงความเชื่อนะคุณโยม ก็ยังไม่สามารถจะเป็นสรณะที่พึ่งให้กับเราได้ เราต้องเชื่อต่อไปด้วยว่า ความรู้แจ้ง ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึง พระโพธิญาณที่องค์สมเด้จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงนั้นตัวเราสามารถจะเข้าถึงในโพธิญาณนั้นได้ และจะต้องเชื่อต่อไปด้วยว่ามรรควิถีที่พระองค์ท่านวางเอาไว้ ชี้แนะเอาไว้เป็นหนทางที่สามารถที่จะนำเราเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้จริง

          นอกจากความเชื่อนี้แล้ว ข้อสำคัญจะต้องน้อมนำเข้ามาสู่การปฏิบัติ ถ้าเราเพียงแต่เชื่อ คุณโยมเชื่อเฉยๆเป็นความเชื่อนี่ก็เป็นอะไรที่ลอยแขวนอยู่ ความเชื่อนั้นจะต้องน้อมนำเข้ามาสู่การปฏิบัติ จึงจะเป็นสรณะจึงจะสามารถช่วยให้เราแต่ละคนก้าวล่วงความทุกข์ในชีวิตของเราได้จริง ตรงนี้จึงจะเป็นสรณะ เราไม่รู้ ณ ขณะที่นั่งอยู่เนี่ย เราไม่รู้ว่าอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงแท้แน่นอนแค่ไหน แต่สิ่งที่พวกเรารู้เท่าๆกันคุณโยมไม่ว่าจะเป็นคนเล็กคนใหญ่ ณ ที่นั่งอยู่ด้วยกันขณะนี้ เรารู้เท่าๆกันว่าทุกข์นั้นมีจริง เราปรารถน

าที่จะพ้นทุกข์ แต่ตลอดเวลาที่เรายอมรับว่าทุกข์มีจริงและปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เนี่ย เราไม่ได้ทำอะไรเลย ที่จะทำให้เราก้าวล่วงทุกข์ได้ อย่างนี้เรียกว่าโง่หรือฉลาด จะให้เรียกว่าโง่หรือฉลาด เพราะฉะนั้นเวลานี้คุณโยมเริ่มเข้ามาวัดเริ่มเข้ามาฟังธรรมเริ่มเข้ามาศึกษาเริ่มน้อมนำจิตใจชัดขึ้นแล้วว่าทุกข์จริงๆหนอ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันด้วยชีวิตของพระองค์เองว่า พระองค์ก็เคยอยู่ในทุกข์เหมือนกับเรา ก็อยู่ในทุกข์แห่งชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับเรา พระองค์ได้พ้นทุกข์แล้ว โดยเอาชีวิตของพระองค์เป็นเดิมพัน เอาชีวิตของพระองค์เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่านี่พระองค์เคยทุกข์เหมือนกับเราแต่ก็พ้นทุกข์ได้โดยมรรควิถีนี้ ถ้าหากว่าเราน้อมนำพุทธะเป็นสรณะอย่างแท้จริง พุทธะความแจ้ง ความรู้แจ้งนั้นจะเกิดกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราน้อมนำเอามรรควิถีมาดำเนินในหนทางการปฏิบัติชีวิตจริงๆ

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com