หน้า 2

               พอต่อมาเมื่อมีการบวชมาขึ้นมีคนสนใจสมาชิกในกลุ่มที่เป็นศากกยบุตร เป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็มีจำนวนมากขึ้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถจะให้การบวชตามลำพังพระองค์เดียวได้ จึงมอบหมายให้สาวกที่เป็นผู้ใหญ่ สาวกรุ่นแรกเช่น พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ช่วยทำพิธีรับสมาชิกใหม่ จึงเกิดการรับไตรสรณคมน์ขึ้น สมัยแรก อันนี้เป็นการบวชแบบที่สอง แบบที่สองก็คือการบวชโดยการรับไตรสรณคมน์ การรับไตรสรณคมน์แปลว่าอะไร ไตรสรณคมน์แปลว่า ขอถือพระพุทธเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถึง ขอถือพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถึง ขอถือพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถึง และเราก็พูดอีกครั้งที่สอง ทุติยัมปิ แล้วเราก็พูดเป็นครั้งที่สาม ตะติยัมปิ การพูดสามครั้งนะคุณโยม จะสังเกตว่ามันเป็นวัฒนธรรมของอินเดียเพราะว่าในสมัยแรกนั้นเรื่องราวคำสอนในพระศาสนาไม่นิยมจารึก เพราะการเขียนจารึกจะทำให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ คนอื่นที่ยังไม่ได้คัดสรร อาจารย์ยังไม่ได้เลือกสรรให้โอกาสเข้าถึงคำสอนนั้นได้ คำสอนจึงจำกัดเฉพาะการถ่ายทอดโดยตรงจากอาจารย์สู่ศิษย์ที่เรียกว่า มุขปาฐะ เป็นการถ่ายทอดจากปากสู่ปากทำให้อาจารย์มีโอกาสได้คัดสรรลูกศิษย์แล้วจึงมอบหมายธรรมะให้ ในเมื่อการถ่ายทอดธรรมะเป็นไปในลักษณะของการถ่ายทอดจากปากสู่ปากจึงเน้นความจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเน้นความจำอาจารย์ก็จะให้ลูกศิษย์พูด สามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าพูดออกเสียงถูกต้องจำได้แม่นยำจึงเป็นวัฒนธรรมของอินเดียที่เข้ามาปรากฏในวรรณคดีพุทธ

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com

v