หน้า 2

         เล่าให้คุณโยมฟังเพื่อให้คุณโยมได้เห็นภาพ จะได้มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคุณโยมเองว่าการที่จะให้มีภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นแท้ที่จริงแล้วทั่วโลกยอมรับ ประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะ การที่บวชเข้ามาแล้วตั้งใจที่จะมาสนับสนุนรักษาพุทธศาสนา ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญ เพราะฉะนั้นขอให้คุณโยมได้มีข้อมูลและใช้วิจารณญานส่วนตนในการที่จะพิจารณาว่าภิกษุณีสงฆ์นี้ควรจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะภิกษุณีสงฆ์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณโยม ถ้าหากว่าคุณโยมสนับสนุนเห็นด้วยก็ให้การสนับสนุน ถ้าคุณโยมไม่เห็นด้วยก็ไม่ให้การสนับสนุน ภิกษุณีสงฆ์ไม่สามารถจะเกิดขึ้นท่ามกลางสูญญากาศแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อญาติโยมคิดว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุน ก็ขอเจริญพรมาเพียงนี้

         วันนี้เราจะคุยกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุณี คนที่เข้าวัดมีอยู่สองพวก พวกหนึ่งก็คือพวกที่สนใจจริงๆ ที่จะดำเนินชีวิตเป็นภิกษุณี อีกพวกหนึ่งบอกว่าหลวงแม่ขาหนูไม่บวชนะแต่หนูก็อยากสนับสนุนวัด อยากสนับสนุนแนวทางให้ผู้หญิงคนอื่นได้มีโอกาสบวชด้วย “อาตมาคิดว่าสำคัญที่เราจะมาทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าคนที่จะบวชนี้ควรจะมีท่าทีอย่างไร ควรจะมีจุดประสงค์อย่างไรในการบวช เราทำความเข้าใจว่าชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง จากชีวิตปกติของเรา เราบวชเพราะว่าเราศรัทธาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานโอกาสไว้ให้ผู้หญิงสามารถจะบวชเป็นภิกษุณีได้ นอกกจากนั้นพระพุทธองค์ก็ยังจะมอบหมายพุทธศาสนาที่พระองค์ตั้งขึ้นนี้ ขอให้อยู่ในความดูแลของพุทธบริษัท4 ขอให้พุทธบริษัท4ช่วยกันประคับประคองพระศาสนาสืบต่อไป เพราะฉะนั้นคนบวชจึงสมควรที่จะเข้ามาด้วยท่าที่ของความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบหมายให้เราบวชเข้ามาเพื่อที่จะละวางตัวตน อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนา และในการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนานั้น เราต้องอุทิศความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลง เราเข้ามาแต่ละคนล้วนแล้วแต่อัตตาใหญ่ อัตตาของเราใหญ่เพราะความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา แม้เราประสบความสำเร็จมาก อัตตายิ่งรุนแรง แต่ละคนที่เข้าวัดมีอัตตาทั้งนั้น พระที่บวชก็มีอัตตา ข้อสำคัญก็คือเรารู้ว่าตัวเราเองมีความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาและพยายามที่จะไถ่ถอนอัตตา คนบวชยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาไถ่ถอนอัตตาตัวเอง วิถีชีวิตคนบวชไม่ใช่วิถีชีวิตของความสุขสบาย แต่จะมีคนไม่มากที่ยืนยัดในอุดมการณ์ ยืนยัดที่อยากจะเห็นพระศาสนาสืบทอดโดยพุทธบริษัท4 จึงเข้ามารับใช้พุทธศาสนาในการอุทิศความยึดมั่นถือมั่นหรือความเป็นตัวเป็นตนของเรา

การบวชภิกษุณีสงฆ์
ราหุลสูตร
การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com