หน้า 1

            เราจะเห็นว่าภาพกว้างในโลกภายนอก ผู้หญิงชาติต่างๆภาษาต่างๆมีโอกาสที่ได้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มผ้ากาสาพัตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่คุณโยมอาจจะข้องใจว่าการบวชปัจจุบันนั้นถูกต้องหรือไม่ อาตมาจะเล่าโดยย่อว่าการบวชครั้งพุทธกาลนั้นสืบสายมาจนถึงสมัยพระเจ้าอโศก ซึ่งขึ้นครองราชย์สมัย พ.ศ.248 เมื่อขึ้นครองราชย์แล้วเป็นที่รู้กันดีว่า ได้ส่งธรรมทูตไปถึง 9 สาย สายหนึ่งลงไปที่ศรีลังกา นำโดยพระโอรสคือพระ มหินทร์เถระ พระมหินทร์เถระเมื่อประกาศศาสนาแล้วเป็นที่ยอมรับในระดับสถาบันกษัตริย์ก็คือ พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะที่เป็นกษัตริย์ของศรีลังกา ก็น้อมรับศาสนาด้วยดี เป็นเหตุให้พระนางอนุฬาซึ่งเป็นน้องสะใภ้ ใช้ภาษาชาวบ้านว่าเป็นน้องสะใภ้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ขอบวชเป็นเหตุให้พระมหินทร์เถระได้ทูลให้พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ ส่งพระธรรมทูตกลับขึ้นไปที่อินเดีย ขอคณะภิกษุณีสงฆ์จากอินเดียลงมาศรีลังกา ผู้นำคณะภิกษุณีสงฆ์คือพระนางสังฆมิตตาเถรีพระธิดาของพระเจ้าอโศก ก็เป็นพระขนิษฐาของพระมหินทร์นั่นเอง ลงมาพร้อมกันทั้งหมดมีคณะภิกษุณีสงฆ์อื่นอีก 11 รูปลงมาประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ในศรีลังกา จากศรีลังกาหลายร้อยปีต่อมาก็ได้เดินทางไปบวชให้กับภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายจีนที่เมืองนานกิง วัดป่าใต้เป็นคณะสงฆ์ใหญ่

         เมื่อประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ในจีนแล้ว ภิกษุ ภิกษุณีสงฆ์ที่ศรีลังกาเองและประเทศอินเดียก็ภิกษุ ภิกษุณีสงฆ์ก็หมดลง ในอินเดียนั้นหมดลงเพราะว่าถูกมุสลิมเข้าโจมตีดังที่เราได้รับทราบว่าเข้ามาเผานาลันทา ภิกษุ ภิกษุณีสงฆ์ก็กระจัดกระจายหายเสื่อมนับตั้งแต่บัดนั้นประมาณ พ.ศ.1500 ในศรีลังกานั้นเกิดขึ้นเพราะว่ากษัตริย์โจฬะซึ่งเป็นกษัตริย์ฮินดูจากอินเดียใต้ลงไปรุกราน ประมาณพ.ศ.1600 พุทธศาสนาในศรีลังกาก็หมดไปเช่นกัน50 ปีต่อมามีการสืบศาสนาโดยการที่ศรีลังกาก็ส่งธรรมทูตขึ้นมาในประเทศไทยในสมัยของพระเจ้าบรมโกศ สมัยอยุธยา ขอพระภิกษุไทยลงไปบวชให้กับฝ่ายศรีลังกา คณะพระภิกษุที่ลงไปบวชให้นั้นนำโดยพระอาจารย์ที่ชื่อพระอุบาลีและคณะสงฆ์ไทยลงไปบวชให้ที่ศรีลังกาจึงเกิดคณะสงฆ์ที่เรียกว่าอุบาลีวงศ์ หรือบางทีเรียกว่าสยามวงศ์เกิดขึ้นที่ศรีลังกา อันนี้ก็เป็นเส้นทางของการที่เมื่อภิกษุ ภิกษุณีหมดสายก็ย้อนกลับมาขอไปจากไทย เดิมไทยก็ได้มาจากศรีลังกา เดิมได้มาจากศรีลังกาของเราจึงมีลังกาวงศ์ ที่ศรีลังกาก็มีสยามวงศ์ ประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์เอาไว้ในประเทศจีน เมื่อฝ่ายศรีลังกาหมดภิกษุณีสงฆ์ลง บัดนี้ศรีลังกาก็ขอให้ฝ่ายจีนกลับมาจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทให้กับภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายศรีลังกา คุณโยมจะเห็นว่าเป็นการที่ให้แล้วก็ขอยืมกลับซึ่งกันและกัน ทั้งทางประเทศไทยก็ดีทั้งทางประเทศจีนก็ดีโดยที่ศรีลังกาเป็นศูนย์กลาง การบวชของอาตมาเมื่อปี 2544 ก็เป็นการบวชจากพระภิกษุณีสงฆ์ที่เป็นสยามวงศ์เช่นกัน

 
การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วย
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  [email protected]