หน้า 3

                 เมื่อพูดถึงเรื่องการบวช เราต้องจับหลักให้ได้ว่าโดยหลักการ การบวชดีหรือไม่ การบวชเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่ามันหมายถึงว่าคนคนนี้กำลังจะก้าวสู่ชีวิตแห่งการละวาง กำลังจะก้าวสู่ชีวิตแห่งการที่จะปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนขึ้นเอาจริงเอาจังมากขึ้น เพราะฉะนั้นการบวชเป็นสิ่งที่ดี ผู้ชายบวชโมทนาสาธุ ทุกคนปลาบปลื้ม ทุกคนยินดี ผู้หญิงบวช ก็ควรจะปลาบปลื้มยินดีเช่นกัน เงื่อนไข ทัดมาที่เกี่ยวกับผู้หญิงบวชก็คือว่า เราไม่เคยมีการบวชผู้หญิงมาก่อน ต่อไปนี้คุณโยมต้องแยกให้ได้ว่าโดยหลักการการบวชทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องที่ดี ส่วนการที่เราไม่มีการบวชมาก่อนแล้วผู้หญิงไปบวชได้หรือไม่นั้นเป็นปัญหาทางเทคนิค ไม่ใช่ปัญหาหลักการ ถ้าคุณโยมแยกสองประเด็นนี้ได้ คุณโยมก็จะทำความเข้าใจกับเรื่องการบวชได้ชัดเจนขึ้น โดยปราศจากคติอันมาจากความชอบไม่ชอบส่วนตัว เมื่อเราเตกลงกันได้แล้วว่า การบวชเป็นสิ่งที่ดี การบวชผู้ชายเป็นสิ่งที่ดี การบวชผู้หญิงเป็นสิ่งที่ดี ประเด็นต่อมาเราจะดูว่ามันมีแบบแผน มันมีรูปแบบ มันมีความคิดอย่างไรในเรื่องการบวช เราก็พบว่าการบวชผู้หญิงนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประทานเอาไว้ให้ นับตั้งแต่พระแม่น้านางมหาปชาบดีโคตมีขอออกบวช ในขั้นแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลังเลและทรงปฏิเสธถึง 3 ครั้ง ในพระบาลีเองไม่มีที่ไหนบอกว่าเหตุใดจึงทรงลังเลเหตุใดจึงไม่อนุญาตในสามครั้งแรก นำมาซึ่งการตีความไปต่างๆนาๆ

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ Next>>
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com