หน้า 2

        สมัยนี้เป็นสมัยของ globalization เป็นสมัยของสื่อที่เราสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างมหาศาล มีข้อมูลเอกสารทางภาษาจีนที่ได้รับการแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีข้อมูลทางภาษาอังกฤษที่โลกตะวันตกสนใจศึกษาค้นคว้าออกมาอีกเป็นจำนวนมหาศาล ที่คนไทยไม่สามารถจะพบเห็นได้ คนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษไม่สามารถจะเข้าถึงได้ ในขณะที่โลกภายนอกมีการตื่นตัว ในความเสมอภาค ในเรื่องสิทธิของผู้หญิงผู้ชาย โลกของพระพุทธศาสนาในบ้านเราก็ยังจำกัดความรู้เหมือนเดิม เหมือนกับร้อยปีตั้งแต่สมัยพระมหาสมณะเจ้ามา บัดนี้การศึกษาพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง ในโลกตะวันตกมีการศึกษาพุทธศาสนาอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น และในอเมริกาเองก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดสอนพุทธศาสตร์ศึกษาในขณะที่ประเทศไทยการศึกษาพุทธศาสนาขั้นสูงจำกัดอยู่เพียงมหาวิทยาลัยสงฆ์เพียงสองแห่ง และการศึกษาก็ยังเป็นการศึกษาระบบเดิมอยู่ การศึกษาศาสนาในทีท่าของนักการศึกษาสมัยใหม่นั้นพึงจะเปิดตัวขึ้นที่ธรรมศาสตร์ก็ดี หรือที่มหาวิทยาลัยข้างนอกก็ดี ธรรมศาสตร์เองเพิ่งเปิดพุทธศาสตร์ศึกษา เป็นปริญญาโทมาได้5ปี เราต้องทำความเข้าใจว่าในการศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น เรายังล้าหลังต่างประเทศอยู่มาก เพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับพัฒนาการในประเด็นเรื่องภิกษุณีสงฆ์นั้นเราจึงจำที่เป็นต้องอาศัยข้อมูลการค้นคว้าจากต่างประเทศอยู่มาก ในความเป็นจริงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการบวชภิกษุณีสืบเนื่องกันมาเป็นศตวรรษเป็นทศวรรษแล้ว นับตั้งแต่ปี2531 จนถึงปัจจุบัน 14 ปีแล้ว ที่เริ่มมีการบวชภิกษุณีที่ LOS ANGELES ในปี 2541 เริ่มมีการบวชภิกษุณีที่ศรีลังกา แล้วก็เรื่องมาจนถึง ปัจจุบัน สำหรับไต้หวันนั้นเค้ารับสายภิกษุณีสงฆ์มาตั้งแต่โบราณ การบวชภิกษุณีจึงมีอยู่ทั่วโลก กลายเป็นของธรรมดาไปแล้วในขณะที่ประเทศไทย ด้วยการถูกปิดกั้นทางความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่มีจากโลกของความรู้ทางภาษาอังกฤษ บ้านเราจะถูกปิดกั้นอยู่เป็นอันมาก เพราะความที่คนไทยเองไม่ค่อยได้ศึกษา ตำหรับตำราจากภาษาอังกฤษหนึ่ง เพราะคนไทยเองไม่สนใจในการศึกษาเรื่องพุทธศาสนาหนึ่ง เป็นปัญหาติดขัดอยู่อย่างนี้                  

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ Next>>สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com