ก. การเตรียมตัว ผู้ที่สนใจจะใช้ชีวิตเป็นภิกษุณี ต้องติดตามค้นหาตัวเอง มีขั้นตอนดังนี้
          - ฝึกเป็นชาววัด
          - บวชเป็นแม่ชี
          - ผ่านการอบรมในโครงการพุทธสาวิกาเพื่อการพัฒนาสังคม
          - เตรียมตัวบรรพชาเป็นสามเณรี
          - หลังจาก 2 ปี เตรียมตัวอุปสมบท
แม่ชีที่เข้าราวมอบรมโครงการ  "พุทธสาวิกาเพื่อรับใช้สังคม"

ข. คุณสมบัติ
          - ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงเพศสมณะ
          - ไม่จำกัดความรู้ แต่ต้องอ่านออกเขียนได้
          - ไม่บ้า ใบ้ บอด หนวก ทั้งทางกายและใจ
          - เข้าใจจุดประสงค์ของการบวชเป็นภิกษุณี

ค. กฎเกณฑ์
          เมื่อบรรพชาแล้ว จะต้องจำพรรษาอยู่ด้วยกัน ติดต่อกัน 5 พรรษา เพื่อให้ครบอายุของนวกะภิกษุณี ในช่วง 5 พรรษาแรก จะนิมนต์พระภิกษุณีสงฆ์มาจากศรีลังกา อินโดนีเซีย และไต้หวัน เพื่อร่วมให้การอบรมและให้ความรู้แก่ภิกษุณีสงฆ์

วันอาทิตย์ วันพระวันสำคัญ อบรมพุทธสาวิกา อบรมยุวพุทธสาวิกา การบวชภิษุณี หลักสูตรพุทธศาสนา บ้านพักใจ
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  [email protected]