เป็นโครงการอบรมเยาวชนหญิงอายุ 7 - 18 ปี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา รู้จักกิริยามารยาท และวัฒนธรรมพุทธขั้นพื้นฐาน รู้จักสวดมนต์ ทำสมาธิ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวและสังคม เป็นความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี
             สนใจติดต่อสบถามรายละเอียดที่ (034) 258270 วัตรทรงธรรมกัลยาณี ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมือง จ. นครปฐม


 
อบรมพุทธสาวิกา         โครงการเสวนาเพื่อผู้หญิง    บ้านศานติรักษ์  อบรมยุวพุทธสาวิกา