ขอเชิญญาติธรรมร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม จ. นครปฐม

ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

สามารถรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๓๔ ๒๕๘ ๒๗๐