ขอเชิญร่วมงาน และเป็นเจ้าภาพงานบรรพชาสามเณรี

ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณี อาราม

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร ๐๓๔ ๒๕๘ ๒๗๐